外皮計算・一次エネルギー消費量計算
Tính toán tiết kiệm năng lượng

  • Trang chủ
  • Dịch vụ
  • Tính toán tiết kiệm năng lượng

Tính toán tiết kiệm năng lượng:

Các công trình xây dựng Nhật Bản theo Luật thì phải tính toán tiết kiệm năng lượng, tiến tới mục tiêu thân thiện với môi trường. Bộ phận liên quan của Sơn Thanh hiện có thể đảm nhận các công tác tính toán liên quan theo Luật quy định. Khách hàng chính là các công ty phát triển bất động sản, các công ty vật liệu xây dựng…