建材拾出
Tính dự toán công trình

Tính dự toán công trình:

Toàn bộ các vật liệu xây dựng công trình cần được tính toán để phục vụ thi công công trình. Bộ phận phụ trách của Sơn Thanh hiện đang đáp ứng cho nhiều khách hàng Nhật trong mảng công việc liên quan, bằng các phần mềm tính dự toán chuyên dụng.

(Màn hình phần mềm CAD chuyên dụng)

(File kết quả)

Khách hàng của chúng tôi là các công ty thương mại, các công ty phát triển Bất Động Sản…