学校
Trường học

Tên công trình Trường học
Vị trí công trình Kobe
Diện tích xây dựng 6200m2
Số tầng 4
Loại công việc ALC
Phạm vi công việc Thiết kể bản vẽ thi công và dữ liệu gia công ALC