ロジスティクスセンター
Trung tâm logistic

Tên công trình Trung tâm logisic
Vị trí công trình Osaka
Diện tích xây dựng 11000m2
Số tầng 3
Loại công việc Công trình thép cao tầng
Phạm vi công việc Dữ liệu gia công kết cấu thép, bản vẽ thi công